ข้อสงวนสิทธิ์ และ ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อสงวนสิทธิ์ และ ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ฉบับนี้ กระทำขึ้นระหว่างท่าน "ผู้ใช้งาน" (User) และ Toner-Thailand.com หากมิได้กล่าวเป็นอย่างอื่น ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้จัดทำเว็บไซต์" การใช้เว็บไซต์นี้ ต้องเป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว

บททั่วไป

  • ราคาสินค้าที่ปรากฎ ยังไม่รวมค่าจัดส่ง ซึ่งขึ้นกับขนาดของสินค้า ระยะทาง และวิธีในการจัดส่งที่ท่านต้องการ ในเงื่อนไขที่ท่านระบุในขั้นตอนการสั่งซื้อ 
  • ภาพของสินค้าที่แสดง อาจมีขนาดผิดจากสินค้าจริง ซึ่งอาจจะมีขนาดใหญ่กว่า หรือ เล็กกว่า สินค้าจริงอันเนื่องมาจากการถ่ายภาพ หรือ การแสดงผลของจอภาพ 
  • ข้อมูลบางส่วนในเว็บไซต์นี้เช่น ข้อมูลสินค้า ราคาสินค้า การคงอยู่ของสินค้า และ ภาพประกอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลง การปรับราคา หรือ ข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ก่อนสั่งซื้อ โปรดถามข้อมูลล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ของเราเท่านั้น 
  • ผู้จัดทำเว็บไซต์ พยายามอย่างยิ่งที่จะนำเสนอข้อมูลสินค้าหรือข้อมูลใดๆก็ตาม ด้วยความถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นหากมีข้อมูลใดๆในเว็บไซต์แห่งนี้ผิดพลาด ทางผู้จัดทำเว็บไซต์ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับฟังเพื่อปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลของเราให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำเว็บไซต์จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

 

การสงวนสิทธิ์ 

บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ อันเป็นสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ให้ถือว่าสิทธิ์โดยชอบธรรมทั้งหมดตกแก่ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ เพื่อความกระชับในการนำเสนอเนื้อหา ผู้จัดทำเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการระบุถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และส่วนประกอบใดๆ ที่รับทราบและรู้จักกันโดยทั่วไป

การไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย

  • ผู้จัดทำเว็บไซต์จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าผู้จัดทำเว็บไซต์จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น
  • ผู้จัดทำเว็บไซต์ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อตกลงและสัญญาตามสมควร

Quotation Request Form

สินค้าใหม่

» ไม่มีสินค้าใหม่ในเวลานี้